Algemene voorwaarden van Erven.nu Erven.nu is onderdeel van Advocatenkantoor Willering

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Advocatenkantoor Willering.

2.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7: 422 lid 1 onder b BW, 7:407 lid 2 uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Willering.

3.

Advocatenkantoor Willering is een vennootschap die voldoet aan de eisen die daaraan voor de Nederlandse orde van advocaten worden gesteld.

4.

Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de bestuurders, alsmede degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn.

5.

Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Willering is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook , geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak. Iedere aansprakelijkheid die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van of door enige bank financiële instelling of andere derde, wordt door Advocatenkantoor Willering, mede ten behoeve van de eventueel aan haar verbonden Stichting Derdengelden, uitgesloten.

6.

Advocatenkantoor Willering zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Advocatenkantoor Willering is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Advocatenkantoor Willering is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheids-beperkingen en/of voorwaarden van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Advocatenkantoor Willering aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

7.

De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Willering tegen alle aanspraken van derden alsmede de door Advocatenkantoor Willering in verband daarmede te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Advocatenkantoor Willering voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Advocatenkantoor Willering is al gevolg van de geldende regelgeving (waaronder de Wwft) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden aan de autoriteiten te melden. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig bij voorbaat toestemming te geven. Tevens vrijwaart de opdrachtgever Advocatenkantoor Willering voor aanspraken van derden jegens Advocatenkantoor Willering dan wel haar partners welke verband houden met een ten onrechte gedane melding in dit kader.

8.

Advocatenkantoor Willering zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld, of in geval dat er sprake is van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, de hiervoor benodigde stukken (met name de toevoeging) is ontvangen. De hoogte ervan zal door Advocatenkantoor Willering in redelijkheid worden vastgesteld.

9.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen , wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Willering dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door van Advocatenkantoor Willering jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de BTW-kosten die Advocatenkantoor Willering namens de opdrachtgevers aan derden voldoet, worden separaat in rekening gebracht. Een percentage van 6% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten. Onder algemene kantoorkosten vallen kosten zoals papier, porti, telefoon, fax, kopieer-en E-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak, alsmede alle kosten die voortvloeien uit de Boekhoudverordening van de orde van advocaten.

10.

Declaraties van Advocatenkantoor Willering worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht en dienen binnen veertien dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie-zonder opschorting of verrekening-te zijn voldaan. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien betaling na aanmaning uitblijft is Advocatenkantoor Willering gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de staffel als opgenomen in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (Stb.2012,141 en 142)

11.

Advocatenkantoor Willering is gerechtigd dossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.

12.

Advocatenkantoor Willering is indien noodzakelijk vrij, onderling vervangingsmogelijkheden voor optreden in rechte te treffen.

13.

Ons kantoor heeft een procedure voor de behandeling van klachten. Deze procedure houdt kort gezegd in dat eerst zal worden geprobeerd om in een gesprek tussen de cliënt en de behandelend advocaat, dat eventueel kan geschieden onder leiding van de klachtenfunctionaris (de klachtenfunctionaris is nooit de advocaat die uw zaak behandelt) het probleem op te lossen, waarbij gestreefd wordt de lucht te klaren opdat de relatie kan worden voortgezet. Indien dit niet tot een oplossing leidt wordt de klacht in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris, die de client binnen vier weken na indiening van de klacht schriftelijk een reactie geeft. Indien u van mening bent, dat de geboden oplossing niet leidt tot een bevredigend resultaat, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Nadere informatie over deze klachtprocedure kunt u aanvragen bij de advocaat die uw zaak behandelt, dan wel bij de klachtfunctionaris. U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen.

14.

De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Willering en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.